Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

„Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“

514

            Проект : „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“             Договор за безвъзмездна…