Опасни отпадъци от домакинства

Голям процент от изхвърляните битови отпадъци от домакинствата, ако са правилно третирани не представляват опасност за здравето на човека и обкръжаващата го среда. Има обаче един процент битови отпадъци, в чийто състав, количество или свойства се намират вещества, които носят опасност на човека и природата и те са наричат опасни отпадъци. Ако не бъдат обезвредени могат сериозно да замърсят природата и да застрашат човешкото здраве.

Места за предаване на опасните отпадъци от домакинствата:

Мобилен център на Стария пазар

Мобилен център до Лечебницата