„Социални услуги за жителите на Община Харманли“

            Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020г

                              Схема „Независим живот“

Проект : „Социални услуги за жителите на Община Харманли“

Договор за безвъзмездна помощ : BG05M9OP001-2.002-0064-C001

Срок на изпълнение: 21 месеца

Стойност на проекта: 500 000 лв.

Цел: : Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65-годишна възраст до услуги за социално включване; създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда; създаване на екип от специалисти по предоставяне на услугите; постигане на качествени услуги чрез психологическа подкрепа на персонала и потребителите на социални услуги.

            Проекта е приключил, но с  Постановление № 137/05.07.2017г на Министерския съвет са осигурени допълнителни средства за предоставяне на социални услуги „Личен асистент“ , “Социален асистент“ и „Домашен помощник“ до края на 2017г. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.са предвидени средства за предоставяне на социалните услуги до 31.12.2018г.