ОП "Превенция, благоустройство и строителство"

Въз основа на чл.21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.51, ал.3, чл.53, т.1, чл.54, ал.1 и 2 от ЗОС по предложение на г-н Михаил Лисков, Обс на гр. Харманли прие решение за създаване на общинско предприятие „Превенция, благоустройство и строителство“ с предмет на дейност :

 • стопанисване и управление на язовирите общинска собственост
 • поддръжка, изграждане и стопанисване на общински поливни съоръжения;
 • благоустрояване на обществените територии в община Харманли;
 • поддържане и изграждане на селскостопанска пътна инфраструктура;
 • всички дейности по превенция от природни бедствия (пожари, наводнения и др.
 1. ОП „ Превенция, благоустройство и строителство“ е спезиализирано звено на Общината за управление на общинско имущество за задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности.
 2. ОП „Превенция, благоустройство и строителство“ управлява и поддържа предоставената му общинска собственост – язовири, дерета, общински поливни съоръжения, между селска пътна инфраструктура.
 3. ОП „Превенция, благоустройство и строителство“ набира средства от бюджета на гр. Харманли
 4. ОП „Превенция, благоустройство и строителство“ има структура и числен състав както следва:
 • Директор - 1бр.
 • Гл. инженер - 1бр. гр. Харманли
 • Счетоводител - 1бр. ул. Никола Петков 1 ет.3
 • Касиер - 1бр.  
 • Шофьор - 2бр.
 • Тракторист - 1бр.
 • Багерист - 1бр.
 • Домакин - 1бр.
 • Работници (изпълнители) - 6бр.

Адрес:
гр. Харманли 
ул. Никола Петков 1 ет.3
Тел:  

e-mail: prevencia@harmanli.bg

Правилник за дейността на общинско предприятие "Превенция, благоустройство и строителство" гр. Харманли