ОП "Общински паркинги, пазари, отдих и туризъм"

Общинско предприятие „Общински паркинги, пазари, отдих и туризъм” е специализирано звено на Община Харманли, създадено с Решение на Общински съвет - Харманли, на основание чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост и Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски дружества, чийто капитал е собственост на общината и общинските предприятия на Общински съвет Харманли.

Адресът на управление е: гр. Харманли ул. „Марин Велев” No 1.

Телефон за контакти: 0373/90-100 и e-mail: pazarharmanli@abv.bg

Директор на Общинско предприятие „Общински паркинги, пазари, отдих и туризъм” е Любомир Латев.

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Харманли бюджетни средства за неговата издръжка. Предприятието е създадено с цел:

  • Подобряване работата на общинския и кварталните пазари в гр. Харманли;
  • Организация, управление и контрол на обособената „Синя зона” за платено паркиране на територията на Община Харманли;
  • Управление на почивните бази собственост на Община Харманли и организиране на отдиха в тях.
  • Създаване на подробна регламентация на отношенията между предприятието и ползвателите на предоставяните от него услуги;
  • Подобряване на приходите, както и контрола върху събираемостта им.

Предприятието има за предмет следните дейности:

  • Организиране, експлоатация и поддържане на общинския и кварталните пазари в гр. Харманли.
  • Събиране на такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
  • Управление, организиране и експлоатация на паркинги и обособените зони за платено паркиране.
  • Управление и поддържане на почивните бази собственост на Община Харманли и организиране на отдиха в тях.

 

 

 

Общинско предприятие „Общински паркинги, пазари, отдих и туризъм” управлява и поддържа почивен лагер в гр. Добринище, Община Банско; бунгала за отдих находящи се в местността „Логовете“ - хижа „Гоце Делчев“, землището на гр. Добринище, Община Банско; Туристическа хижа – вила „Гьок тепе“, находяща се в землището на с. Болярски извор.

Предоставените за управление и поддържане почивни бази се използват за организиран отдих на служители на Общинска администрация, Общински съвет – Харманли, Общински предприятия, Общински търговски дружества, поделения и звена на бюджетна издръжка от Община Харманли, служители и учащи в учебни и детски заведения на територията на Община Харманли и други лица.

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Харманли или определен от него заместник кмет, съобразно ЗОС, Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски дружества, чийто капитал е собственост на общината и общинските предприятия на Общински съвет Харманли.