Общинско търговско дружество „Екоресурс“ ЕООД

 „Екоресурс Харманли ” ЕООД гр.Харманли е търговско дружество със 100% общинска собственост. Дружеството е с предмет на дейност: управление, организиране, събиране, сортиране, третиране, изкупуване и продажба на всички видове отпадъци от опаковки, отпадъци от системите за разделно събиране , от количествата отпадъци отделени от сепарирането на смесени битови отпадъци на регионално депо Харманли. ”Екоресурс -Харманли” ЕООД, създадено с решение 650/17.02.2015г на Общински съвет Харманли. 

Дружеството осъществява дейността си на Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Харманли- Собственост – община Харманли. Годишното количество обработвани отпадъци постъпващи на  инсталацията от всички  седем общини - Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово, е 20 000 т. Основната дейност на дружеството е третиране на отпадъците в т.ч приемане на семесени битови отпадъци, отпадъци от опаковаки, обработване, сортиране, балиране, продажба на отделените рециклируемите отпадъци за последващо рециклиране и отделяне на РДФ.

*Политиката на дружеството е насочена към спазване на изискванията на националното и европейско законодателство в областта на околната среда и управление на отпадъците и утвърдените:
*Стратегия за развитие на "Екоресурс Харманли" ЕООД за периода 2015-2017 г 
*Бизнес програма, като в тях са определени стратегическите и оперативните цели на дружеството.
*Стратегия за управление на риска, вътршни правила за точно и пълно счетоводно отчитане.
*Дружеството отчита два пъти годишно резултатите от своята дейност пред общинския съвет и пред регионалното сдружение за управление на отпадъците, състоящо се от 7 те Кмета на общините Свиленград, Тополовград, Любимец, Симеоновград, Маджарово, Стамболово и Харманли.
*Приходите са количествена характеристика на предлаганите от дружеството дейности и представляват приходите от услуги, свързани с третирането, обработката на отпадъците и предаването им за последващо рециклиране.
*Приетите за териране и обработени отпадъци  от всички общини в Регионалното сдружение са около 20 000 тона /г. 

  Количествата на извлечени предадени отпадъци за рециклиране са следните видове:

 Хартия и картон, Черни метали /желязо/,Цветни метали /алуминиеви опаковки/,LDPE -Полиетилен ниска плътност, HDPE-Полиетилен висока плътност, PET-полетилен терефталат бял и цветен.

  Приходите от продажбата на рециклируеми материали се разпределят по следния начин: 50 % за общинското дружество оператор, остатъка от 50 % се възстановяват 2 /пъти/ пъти годишно на общините членове на РС. Сумата, получена от продажбата на сепарираните отпадъци през съответния период е съгласно писмени отчети, като същите са пропорционално на база количеството отделени-рециклируеми материали и постъпилите отпадъци в Сепариращата инсталация.

*Обща стойност на инсталацията по проекта е 3,5 млн.лв. Източници на финансиране са Държавен бюджет и ПУДООС. Капацитетът на съоръжението е 25 000 т/год при едносменен режим на работа. Производителността на всички подаващи и транспортиращи механизми се контролира посредством електроника и компютърна програма, което прави възможна работата на съоръженията при различен капацитет и състав на отпадъците.
 

Работен процес

*Приемането на отпадъците става по предварително уточнен график въз основа на писмен договор. При приемането на отпадъка се представя придружаваща документация, която включва:
*Данни за притежателя на отпадъците;Код и наименование на отпадъците, работен лист за квалификация на отпадъците;Произход на отпадъка;Описание на основния състав на отпадъка;Количество на отпадъка.
* При приемането на отпадъка се извършва визуална проверка на отпадъците; Измерване с електронна везна и регистрация по електронен път количеството на отпадъка, Отразяване в „Отчетната книга” оформена по реда на Наредбата за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците.
 
  *Общата площ на сепариращата  инсталация е 5473кв.м
*Инсталацията за сепариране и балиране се състои от следните сектори:
*Административна сграда с прилежащи офиси и помещения за работниците, сервизни помещения /бани, помещения за почивка и столова/, входящ сектор за разтоварване на отпадъка; сепарираща кабина;бункерно пространство за отсепарираните суровини;балираща преса за пластмаси, хартия и суровина за алтернативни горива /RDF/ , склад за готовата продукция преди експедиция към съответния преработвател.