Обява за обществено обсъждане на общ устройствен план с доклад за екологична оценка на Община Харманли

Община Харманли уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на Общ устройствен план на общината /ОУПО/ с Доклад за екологична оценка /ДЕО/ на Община Харманли с всички приложения към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.05.2016 /сряда/ от 11,00 часа, в сградата на Културен център, бул „България“ № 13б.

Общественото обсъждане на проекта на ОУПО Харманли е на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за екологичната оценка е по реда на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.

Проекта на ОУПО Харманли и ДЕО са на разположение на всички заинтересовани, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в Община Харманли, отдел ТУСЕ и интернет адрес: www.harmanli.bg. Доклада за екологичната оценка е внесен и на разположение в РИОСВ-Хасково.

Писмени становища могат да се представят в Община Харманли- информационен център, РИОСВ-Хасково или на самото обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:  

Г-жа Антоанета Скерлева /отдел ТУСЕ/, тел за връзка : 8-2-15 вътр.134 и г-жа Северина Кирилова /еколог/, тел за връзка: 8-20-15 вътр. 153