ЙОРДАНОВДЕН В СНИМКИ

499

Община Харманли организира  изложба с фотографии от честването на  ЙОРДАНОВДЕН“ - 06 януари 2022 г., която  ще бъде представена в населените места на територията на общината.

Изложбата е по  Проект  BG05FMOP001-19.017-0003 Харманли – култура, традиции и обичаи“, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите месно развитие“, мярка 19 „ВОМР“.