Стартира плащането на всички данъци и такси за 2022 година

442

       От днес – 24 януари 2022г  Община Харманли започна приема на плащания  за всички местни данъци и такси  за 2022г.

           Данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса  битови отпадъци се заплащат: до 30 юни 2022г - първа вноса и до 31 октомври 2022г – втора вноска. На платилите пълния годишен размер на задълженията до 30 април 2022г се прави отстъпка от 5% от годишния размер на налога.

            Плащането на патентен данък е: до 31 януари – за първо тримесечие, до 30 април – за второ тримесечие, до 31 юли – за трето тримесечие и до 31 октомври – за четвърто тримесечие. Платилите до 31 януари пълния годишен размер на патентния данък ползват  отстъпка от 5 на сто .

            Туристическият данък се внася за обектите до 15-то число на месеца, който следва месеца, през който са предоставени нощувките.

            Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешението.

            Изменение в размера на ставките има само в тази за данък върху недвижимите имоти . Всички останали размери на местни данъци и такси за 2022г остават непроменени спрямо предходната 2021г . Данъчните оценки на имотите също нямат промяна спрямо предходните години.

            След изтичане на законоустановените срокове за плащане на местните данъци и такси се начислява лихва за просрочие.

           Уведомяваме всички данъкоплатци, че съгласно законодателните разпоредби ,отнасящи се до поредността при плащане на местните данъци и такси, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, т.е. за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.                                                                           

Плащането на местните налози се извършва в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли , чрез терминални устройства  ПОС, налични в дирекцията , на касите на Изипей в цялата страна , с пощенски запис  или по банков път. Банковата сметка е публикувана на сайта на община Харманли , раздел Местни данъци и такси – Плащане на местни данъци .

Работно време на  Дирекция „Местни данъци и такси„ - Община Харманли  от  9,00ч. до 17,30часа., а прием на плащания – до 16,30ч.