ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

3659
Община Харманли продължава предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за периода от 1 януари до 31 август 2019г. Финансовите средства за обезпечаване на услугите са осигурени от държавния бюджет с постановление на Министерски съвет. Средствата са предоставени чрез Агенция за социално подпомагане въз основа на подписано двустранно споразумение между Агенцията и Община Харманли.
Потребителите на услугата към този момент ще продължат да получават грижи в домашни условия от асистентите си, като едновременно с това се обявява нов прием на нуждаещи се. Кандидат-потребителите на социалната услуга ще започнат ползването и, след евентуално прекратяване на ползване на социалната услуга от потребител към настоящия момент. Заявления могат да бъдат подавани от 08.01.2019г. в Информационен център на Община Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, всеки работен ден от 07:30 до 18:00 часа. В едноседмичен срок комисия от експерти преглежда постъпилите искания и прави оценка на реалното състояние на кандидат потребителите. 
Образец на Заявление може да бъде получено и подадено на място в Информационния център. Там се приемат и заявления на желаещите да работят като „лични и/или социални асистенти“ и „домашни помощници, като изискванията към тях са да бъдат навършили 18 години, да са в трудоспособна възраст и с чисто съдебно минало.
За повече информация: Маргарита Костолова, 0373/82015.

Необходими документи:
Кандидатите за потребители на социална да представят следните документи:
Заявление по образец;
• документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
• медицински протокол на ЛКК (копие);
• други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
Кандидатите за длъжностите „личен асистент“ „социален асистент“, „домашен помощник“ да представят следните документи:
Заявление по образец;
• документ за самоличност (за справка);
• копие от диплома за завършено образование;
• копие от сертификати/удостоверения от преминали обучения за предоставяне на услугите „Личен асистент“ „Социален асистент“, „Домашен помощник“