ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

451

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „Личен АСИСТЕНТ“

ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

„АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

 

Със Заповед № РД-01-0058 от 06.01.2021г. на изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Харманли.

„Асистентска подкрепа” е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация и ще се предоставя почасово, до 4 часа на ден, за:

- лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

В срок от 15.02.2024г. до 23.02.2024г. вкл. лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 

      1.   Заявление – декларация (по образец):

  1. Документ за самоличност (за справка);
  2. Автобиография;
  3. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
  4. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „личен асистент“ ще предоставя подкрепа на средно 3-ма потребители.

 

Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени в сградата на Общинска администрация Харманли,/стая 401 / всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч., а също така могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Харманли на адрес: www.harmanli.bg.

 

Подборът протича в два етапа:

– оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността;

– провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Община Харманли продължава приема на документи за потребители.

 Допустимата целева група е:

  1. лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

 Необходими документи:

1. Заявление-декларация /по образец/;

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

4. Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

 

Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени в сградата на Общинска администрация Харманли,/стая 401 / всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч., а също така могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Харманли на адрес: www.harmanli.bg.

 

За допълнителна информация – тел. 0373 8 20-15 вътр. 158 - отдел „Образование и социални дейности“.