ОБЩИНА ХАРМАНЛИ УЧАСТВА КАТО ПАРТНЬОР В ОДОБРЕНА НА ПЪРВИ ЕТАП КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ

305
Одобрена за административно съответствие и допустимост е подадената Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0152 „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове“
След етапа на Оценка за административно съответствие и допустимост КИТИ подлежат на публични консултации и допълнителна приоритизация от страна на Звеното за предварителен подбор и разширения състав на Регионалния съвет за развитие (РСР). Процедурата ще приключи с изготвяне на Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, в която ще бъдат включени одобрените от РСР КИТИ.