ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ГРАД ХАРМАНЛИ № BG16FFPR003-2.001-0152

344

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ГРАД ХАРМАНЛИ № BG16FFPR003-2.001-0152 „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА В ЮЦР В ПЕРИФЕРНИ ОБЩИНИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ХАСКОВО-ХАРМАНЛИ-СВИЛЕНГРАД ЗА ПРЕХОД КЪМ ВЪГЛЕРОДНО НЕУТРАЛНИ, КЛИМАТИЧНО УСТОЙЧИВИ И СОЦИАЛНО-ПРИОБЩАВАЩИ ГРАДОВЕ“

 

Дата на събитието

14.03.2024 г.

Време на провеждане

15:00 ч.

Публични консултации с широката общественост на община Харманли за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0152 „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове“,  ще се проведе в конферентна зала в Културен център, бул. „България“ 13Б, гр. Харманли на 14 март 2024 година, (четвъртък) от 15:00 ч.

Концепцията включва интегриран комплекс от дейности, насочени към разрешаване на проблеми и оползотворяване на потенциалите за развитие в Южен Централен Регион (ЮЦР), в частност общините Хасково, Харманли, Маджарово, Симеоновград и Свиленград за постигане на синергичен ефект върху целевата територия и населението. Тя предвижда изпълнението на 42 дейности.

                Дейностите, които ще се изпълняват на територията на община Харманли са: Повишаване качеството и достъпността на здравните услуги и превенция на социално значими болести; Осигуряване на жилищно настаняване, предоставено на хора с ниски доходи или със специфични нужди; Възстановяване и разширяване на градските екосистеми; Подкрепа за деца и семейства чрез интегрирани здравно-социални грижи в общността; Осъществяване на преход към въглероднонеутрален град Харманли чрез въвеждане на соларни системи за отопление и климатизация в учебни заведения в града и подобряване на материалната база в образователни институции за подобряване качеството на образование и преодоляване на сегрегацията в училищната среда; Приобщаващо образование и образователна интеграция за десегрегация на училищата, вкл. превенция на вторична сегрегация и против дискриминацията; Приобщаващо образование и образователна интеграция за ограмотяване на възрастните; Партньорство за заетост на неактивни и безработни лица над 29 години; Предоставяне на нова социална услуга „Общностен център за ранно детско развитие"; Осъществяване на преход към въглероднонеутрални градове в ЮЦР чрез изпълнение на мерки за Устойчива Градска Мобилност и Създаване на регионален нисковъглероден интегриран туристически продукт за екологичен, културен и винен туризъм.

Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0152 „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове“

Презентация: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qPF7W2MVRjmdTRc1At2rK7aYeXutHLfcRNCYUnuHof75ysh2NfYKDi3Kxx4BJ1aLl&id=100064420671880

Анкета:  https://docs.google.com/forms/d/13W96QUZC3UZYSdMCwLl6-U6AVChnYdmYCyO3B6paMi4/edit

 

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: oichaskovo@abv.bg

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 038/622263

ОИЦ

Хасково