НА ЛАЗАРОВДЕН - ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАКИЙСКА ШЕВИЦА“

275
На 16 април (събота) 2022 г. от 09:30ч., на Ротондата пред Исторически музей ще се проведе Фолклорен фестивал „Тракийска шевица“, който всяка година на Лазаровден дава възможност на хората от региона да се запознаят с автентични обреди, бит и култура, значими за идентичността на района. Очаква се над 350 изпълнителите да се качат на сцената.
Тази година фестивалът се организира по проект на Община Харманли BG05FMOP001-19.017-0003 – “Харманли – култура, традиции и обичаи“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „ВОМР“.
Заповядайте, да се потопим заедно в магията на българският фолклор!