Краен срок за плащане на третата вноска на патентния данък

384

Понеделник   - 01 август 2022г е последния ден в който всички физически  лица , включително  еднолични търговци  ,  извършващи  дейности  ,  доходите  от  които  се  облагат  с  патентен  данък  следва  да  платят  окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година . След тази дата  се начислява лихва .

По закон  крайния  срок за плащане е 31 юли 2022г  , но  в  случаите  когато  крайния срок изтича в неприсъствен  ден , този ден не се брои и срокът изтича в  следващия след него работен ден.

            Напомняме на всички  , че могат да платят дължимите местни налози както в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли , така и по банков път  или  посредством  терминални устройства  ПОС . Плащането става  чрез използване на  платежни карти  БОРИКА , MasterCard и VISA , издадени  от доставчици  на платежни услуги , опериращи на територията на страната .