Изтича срока за деклариране на имоти , чието облагане ще бъде според количеството битови отпадъци

89

Сряда – 30 ноември 2022г изтича срока за подаване на декларации за облагане на такса битови отпадъци през 2023г според количеството .  

Напомняме, че задължение за подаване на декларации, имат данъчно задължените лица , които желаят таксата за 2023г да бъде определена според количеството  битови отпадъци .

Образци на декларациите са публикувани на сайта на община Харманли , раздел „ Местни данъци и такси „ , както и може да получите на хартиен носител от местната данъчна администрация .