„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ “Отец Паисий”, гр. Харманли”

Проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ “Отец Паисий”, гр. Харманли”

 

Стойност: 220 786,97 лв. с ДДС

 

Източник на финансиране:

85 %  безвъзмездна финансова помощ от Национален Доверителен  Екофонд /НДЕФ/ по Ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции.

15 %  собствено финансиране от  община Харманли.        

 

Цел на проекта: Постигане на нужните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт и цялостно покриване на стандартите за качество на работния процес и условията за обучение в сградите на НУ „Отец Паисий” гр. Харманли, чрез реализиране на мерки за пособряване на енергийната ефективност.  

 

Енергийно спестяващи мерки за двете сгради: полагане на топлоизолация по външни стени, подмяна на несменена дограма, допълнителна топлоизолация на покрива, смяна на горивна база, повишаване ефективността на отоплителната инсталация.

 

Срок за изпълнение на СМР: 90 календарни дни