Наредба №9 за собствеността, ползването, управлението , стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа