Наредба №2 за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество