Наредба №13 за управление на общински дълг на Община Харманли