Наредби

Наредба №1 за поддържане, осигуряване и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Харманли

2560

Наредба №5 за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски дружества, чийто капитал е собственост на общината и общинските предприятия

1328

Наредба №9 за собствеността, ползването, управлението , стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа

1269