Наредби

Наредба №1 за поддържане, осигуряване и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Харманли

1388

Наредба №9 за собствеността, ползването, управлението , стопанисването, изграждането, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа

788