Личен асистент по механизъм за лична помощ

В Община Харманли се изпълнява Механизъм за лична помощ по Закона за личната помощ. Личната помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен и социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.  Услугата се администрира от община Харманли с адрес: гр. Харманли, ул. Янко Сакъзов № 16.                Заявление-декларация по образец за включване в Механизъм за лична помощ се предоставят от отговорен служител на община Харманли с  адрес гр. Харманли, ул. Янко Сакъзов № 16.

Ползвател на лична помощ е:

1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

 Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Харманли  в изпълнение на  Закона за хората с увреждания.

Механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и личния избор на ползвателя на лична помощ.