Комисии 2023 - 2027

Мандат 2023-2027 г.

Списък и състав на постоянните комисии към ОбС Харманли

 

I. Бюджетна комисия /бюджет, финанси, европейско сътрудничество/
1 . Динко Йовчев Тървалиев - Председател
2. Веса Господинова Христова - Зам.Председател
3. Назми Мустафа Сали - Член
4. Любомир Андреев Андреев - Член
5. Ангел Цанков Ганчев - Член
6. Васил Димчев Василев - Член
7. Росица Тянчева Христозова - Член
II. Комисия по управление на общинската собственост /общинска собственост, земеделие и гори/
1. Сезгин Халил Мустафа - Председател
2. Николай Стефанов Николов - Зам.Председател
3. Веса Господинова Христова - Член
4. Любомир Андреев Андреев - Член
5. Стефка Здравкова Стефанова - Член
III. Комисия по просвета и култура /образование, култура, спорт, туризъм, вероизповедание, работа с деца и младежи/
1. Диляна Господинова Комитова - Председател
2. Галя Андреева Братанова - Зам.Председател
3. Таня Стойчева Иванова - Член
4. Светлана Николова Ангелова - Член
5. Росица Тянчева Христозова - Член
IV. Комисия по здравеопазване и социални дейности
1. Галя Андреева Братанова - Председател
2. Борислав Василев Василев - Зам.Председател
3. Валентина Бенова Добрева - Член
4. Стоян Живков Желев - Член
5. Сенан Кадир Ибрям - Член
V. Комисия по ТУиС / устройство на територията, транспорт, благоустрояване и екология/
1. Димитър Петров Димитров - Председател
2. Йордан Крумов Малинов - Зам.Председател
3. Емил Веселинов Димитров- Член
4. Ангел Цанков Ганчев- Член
5. Сезгин Халил Мустафа- Член
VI. Комисия по законността и нормативните актове - местно самоуправление, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол
1. Стефка Здравкова Стефанова - Председател
2. Димитър Петров Димитров - Зам.Председател
3. Диляна Господинова Комитова- Член
4. Ангел Цанков Ганчев- Член
5. Сенан Кадир Ибрям- Член
VII. Комисия за противодействие на корупцията към Общински съвет -Харманли
1 . Йордан Малинов - Председател
2. Стефка Здравкова Стефанова - Зам.Председател
3. Динко Йовчев Тървалиев - Член
4. Борислав Василев Василев - Член
5. Сезгин Халил Мустафа - Член
6. Светлана Николова Ангелова - Член
7. Росица Тянчева Христозова - Член