Технически услуги за граждани и фирми извършвани от отдел "ТУСЕ"

Технически услуги за граждани и фирми

4075

1.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Правни основания:  чл.134-136 от Закона за устройство на територията; чл.21 и чл.44 от Закона за местно самоуправление и местна администрация; Необходими документи: Документ за собственост;…