Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

69

Община Харманли, на основание чл.62а ал.1, във връзка с чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите, обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, в землището на с. Изворово, поземлен имот 32487.51.524, с площ 125177кв.м. Постъпилото заявление е подадено от ЕТ “Александър Живанкин“, ЕИК 201212136, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ № 66, вх. В, ет. 2, ап. 9, представлявано от Александър Живанкин – едноличен търговец.

            Посоченият водоем попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, в басейна на р. Бакър дере(Йерусалимовска) с код BG3МА100R010, съгласно приложение №М1-1 От раздел първи на том ІV – Марица от Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район.

            Цел на водовземането е напояване на масиви от трайни насаждения (лозя), с площ от 183265 кв.м., намиращи се в местността „Панкова кория“, в землището на с. Изворово, общ. Харманли, собственост на заявителя ЕТ “Александър Живанкин“. Напояването ще се извършва чрез изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване.

Цел на заявеното водовземане

Напояване на масиви от трайни насаждения (лозя) с площ от 183265 кв.м., намиращи се в местността „Панкова кория“, в землището на с. Изворово, общ. Харманли

Водно тяло, от което се предвижда водовземането

Повърхностен воден обект – язовир, поземлен имот 32487.51.524, в землището на с. Изворово, общ. Харманли, ЕКАТТЕ 32487

Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането

Помпа с параметри Q=31 м3/ч; р=56 м. и изградена система за капково напояване

Поземлен имот (местност), административно-териториална единица

 

 

ЕКАТТЕ

Поземлен имот 32487.51.524, в землището на с. Изворово, общ. Харманли, с площ 125177кв.м.

 

32487

Параметри на исканото водно количество

8.6 л/сек; 15 000м3/годишно; месец юни – 5 000 м3 и месец август 10 000м3.

 

 

 

 

 

В 14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да:

  • Възразят срещу издаването на разрешителното;
  • Предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Правно основание – чл.64 ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите.

Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: „Център за административно обслужване“ – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, до 14-десет дни от датата на обявяване на съобщението.

 

 

 

Дата на обявяване:10.03.2023г.