Информационен бюлетин вижте всички  

Процедура за финансово подпомагане на спортните клубове

268

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Харманли обявява прием на документи за финансово подпомагане на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли

В срок до 24.07.2020 г., спортните клубове, желаещи да получат финансово подпомагане от общинския бюджет могат да кандидатстват, като подготвят и представят заявление за кандидатстване (Приложение № 6), придружено със следните документи:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние (за клубове, които към момента нямат пререгистрация в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ);
  2. Копие на Булстат (за кандидатстващи за първи път);
  3. Проекто-бюджет за дейността на клуба в периода 01.08.2020 г. – 31.3.2021 г. по образец (Приложение №2). В проекто-бюджета се включват всички приходи, в т.ч.очаквана субсидия от Община Харманли.
  4. График за участия в спортни състезания през текущата година.
  5. Списък на участниците в клуба, разпределени по възрастови групи.
  6. Декларация по образец (Приложение №3).
  7. Декларация, че подадената информация е вярна и пълна и при промяна на данните ще информира своевременно Община Харманли.

Спортните клубове, получили финансиране през предходната година представят още:

  1. Отчет за приходите и разходите за 2019 година по образец (Приложение №1).
  2. Отчет за дейността на клуба през 2019 година, придружен с графика на участията в спортни състезания.
  3. Информация относно постигнатите през изминалата година резултати, както и брой състезатели, участващи в национални отбори.

Предвид действащите противоепидемичните мерки, документите се подават на входа на сградата на Общинска администрация за старши експерт Цонка Тончева.

За повече информация:       Цонка Тончева, старши експерт отдел ОСД,

                                    тел: 0373/8-20-15, вътр. 158

Краен срок: 24.07.2020 година.

Община Харманли

Необходимите документи може да изтеглите тук