Информационен бюлетин

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности определени за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани

228

 О Б Я В А Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности определени за приемане на СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ…

Община Харманли стартира кампания за набиране на лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.

288

 Кампанията е във връзка с изпълнение на ,,Наредба № 4 /01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ (ИОУП)

433

С Решение № 488 на Общински съвет-Харманли, прието на заседание от 20.04.2022 г. в Протокол № 31, е разрешено изработването на проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Харманли за реализацията на инвестиционно…

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на спортните клубове, желаещи да получат финансиране през 2022 година

419

СЪОБЩЕНИЕ Община Харманли обявява прием на документи за финансово подпомагане на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност…

О Б Я В А

341

Военно окръжие – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 /сто двадесет и седем/ вакантни  длъжности за служба в доброволния резерв, във военни формирования от…

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване на логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

284

О Б Я В А За провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване на логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната…

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПУО ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛИ ЗА 2022г. , ПОЛУЧЕНИ ЗА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПО СТАНДАРТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

305

Формули по дейности за разпределение на средствата получени от държавния бюджет по стандарти и нормативи за финансиране на делегираната от държавата дейност за функция „Образование”, включваща издръжката на дейностите…