Информационен бюлетин

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

278

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:           1. За  военни формирования от състава…

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

305

СЪОБЩЕНИЕ Община Харманли обявява прием на документи за финансово подпомагане на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

334

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:   1. За военни формирования от състава на  СКС в Горна Малина 40 войнишки…

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 28.04.2021 г.

461

П О К А Н А   На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии…

СЪОБЩЕНИЕ ПО §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

305

На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ и § 4 от ДР на ЗУТ, Община Харманли съобщава на заинтересуванато лице Недялка Генева Манчева с постоянен адрес: бул. „Гоце Делчев“ №1, вх. Б, ет., ап. 32, р-н Триадица, гр. София и настоящ адрес:…