Информационен бюлетин

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2020 г.

806

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,…

Заповед РД-7 от 03.01.2020 г. на Кмета на Община Харманли

455

З А П О В Е Д №РД-7 Харманли, 03.01.2020г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение №53/18.12.2019г., на Общински съвет – Харманли.   НАРЕЖДАМ:   Съгласно чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и одобрените споразумения за…

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 18.12.2019 г.

394

П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1 и във връзка с чл. 58, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,   СВИКВАМ…

Продължава подаването на декларации за туристически данък в общинските данъчни администрации

857

От 01 октомври 2019г стана задължително въвеждането на информацията за нощувките в местата за настаняване в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ . Задължени да въвеждат в ЕСТИ съответната информация са местата…

Община Харманли, обявява прием на документи за заемане на длъжност „шофьор“.

594

Община Харманли, обявява прием на документи за заемане на длъжност „шофьор“.  Приемът се организира в изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.040-0107-С02 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в…

Нов образец на декларация за освобождаване от такса за събиране , транспортиране и третиране на битовите отпадъци

765

С решение от 31 юли 2019г Общински съвет Харманли прие нов образец и ред за подаване на декларации за освобождаване от такса за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в случаите когато имота не се ползва…