Информационен бюлетин

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година

275

Във връзка с кампанията за изготвяне на споразумения за ползване по чл. 37в и чл.37ж от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, МЗХГ/ОДЗ/ уведомява всички заинтересовани лица, необходимата информация…

СЪОБЩЕНИЕ ПО §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

163

На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ и § 4 от ДР на ЗУТ, Община Харманли съобщава на заинтересованите лица: 1. Недялка Иванова Янева с постоянен адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 6, ет.3, ап.6 , гр. Димитровград /лицето не е намерено…

Решение № РД-13-59 от 23.09.2021 г. на ЗА Областен управител на област Хасково

306

  Р Е Ш Е Н И Е № РД-13-59/23.09.2021 г. С писмо, наш вх. № РД-21-667/20.09.2021 г., Кметът на община Харманли e отправил искане до Областния управител на област Хасково за предприемане на „спешна мярка” по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент…

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 29.09.2021 г.

282

П О К А Н А   На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2020 г.

344

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…

Допълнителен прием за учебната 2021/2022 г. в НВУ "Васил Левски" - гр. ВЕЛИКО ТЕРНОВО

358

   НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново УДЪЛЖАВА срока за допълнителен прием за попълване на незаетите места на кандидат - курсанти за учебната 2021/2022  с 5 годишен срок на обучение по специалността „Организация…

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г., в Националната гвардейска част – гр. София

249

О Б Я В А       на офис за военен отчет За провеждане на конкурс за войнишки длъжности приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, на 25.10.2021 г. и 26.10.2021…