Информационен бюлетин вижте всички  

Обществено обсъждане

113

Обява за среща за обществено обсъждане

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 

У В Е ДО М Я В А

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение:

„Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница“

Срещата ще се проведе на 28.05.2024 г., в Конферентната зала на Община Харманли от 16:00 ч.

 

Докладът за ОВОС е на разположение на заинтересованите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в община Харманли, , на адрес: пл. “Възраждане“ № 1

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес:

ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. ”Кн. Мария Луиза” №110 или на следните e-mail адреси: a.tolina@rail-infra.bg;  i.konstantinov@rail-infra.bg;

Лица за контакт:Анна Толина - тел: 02/ 932 6148;

Ивайло Константинов – тел: 02/932 38 30