Информационен бюлетин вижте всички  

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

184

За провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътни войски в дислоцирани в  гарнизоните

София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Благоевград , Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян

 

Със заповед №  3РД - 160/10.02.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени  200 /двеста/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътни войски както следва:

 

 • в.ф. 28610 София                                                     5 места                                             
 • гарнизон Стара Загора                                          16  места
 • гарнизон Ямбол                                                     15 места      
 • в.ф. Хасково                                                          15 места      
 • в.ф.38220 Плевен                                                    4 места 
 • в.ф.34750 Карлово                                                 70 места                                                                                  
 • в.ф.56040 Благоевград                                          13 места
 • в.ф.54990 Враца                                                      7 места
 • гарнизон Белене                                                    11 места
 • в.ф. 44220 Пловдив                                                9 места
 • в.ф. 42600 Мусачево                                            15 места
 • в.ф.22790 Горна Оряховица                                  5 места
 • в.ф. 28330  Смолян                                               15 места

     

 Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие Хасково, ул.”Ком” № 3 като към заявлението прилагат следните документи:

 

 • Автобиография;
 • Копия от документи за придобити образование, допълнителна,квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Кандидатите следва да представят българска диплома за придобито образование или чуждестранна такава, която е легализирана и приравнена към шестобалната система на оценяване в българската образователна система
 • Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);
 • Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5÷7 от ЗОВСРБ
 • Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско

военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

 • Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
 • Копие от военноотчетната книжка, стр. 2 и 3, 8 и 9 (ако имат такава);
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността

            (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за

военноотчетната специалност, за владеене на английски език по STANAG 60

 • Декларация за упражнено/неупражнено право на пенсия при условията

             на Кодекса за социално осигуряване;

 • Валиден протокол за оценка на психологичната пригодност за военна служба (ако притежават такъв от участие в предишен конкурс). Срокът на валидност на протокола според заключението е както следва:

            - „Психологично пригоден за военна служба“ – 12 месеца.

                  -  „Психологично непригоден за военна служба“ – 6 месеца.

 • Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК);
 • Свидетелство за съдимост за работа в системата на МО;
 • Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили);
 • Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

                                                               

 Кандидатите трябва да отговярат на следните условия:

 

 • Да имат средно или по-високо образование ;
 • към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите  правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;
 • да са годни за военна служба;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • да нямат друго гражданство
 • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
 • да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
 • да са психологично пригодни

 

 

 

 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ : 22.03.2022 г.

 

 

За допълнителна информация: 038/60 45 50