Информационен бюлетин вижте всички  

Мотиви към проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Харманли

282

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Харманли

  • Съгласно изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, за осъществяване на прием в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. Чрез Наредбата за приемане на ученици в първи клас ще бъдат въведени общи правила за прием в първи клас във всички училища на територията на община Харманли.
  • Чрез Наредбата за приемане на ученици в първи клас ще бъдат въведени общи правила за прием в първи клас във всички училища на територията на община Харманли;
  • Всичко това ще даде възможност за равнопоставеност, обективност и публичност на процедурата по приемане на ученици в първи клас в училищата на територията на община Харманли.

2. Цели, които се поставят:

  • Въвеждане на ясни общи правила за прием в първи клас за всички училища на територията на община Харманли;
  • Повишаване ефективността на работа на общинска администрация, по смисъла на чл. 256, ал.1, т.2 от ЗПУО, отнасящ се до обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици;

3. Очаквани резултати от прилагането:

  • Да бъдат въведени и прилагани общи правила за прием в първи клас във всички общински училища.
  • Да се постигне по-висока ефективност на проследяване обхвата на подлежащите на задължително образование ученици.

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на текстовете от наредбата не е свързано с разходване на допълнителни финансови средства, както от бюджета на Община Харманли като първостепенен разпоредител, така и от училищата – второстепенни разпоредители с бюджет.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

            Предложената Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Харманли е в съответствие с нормативните изисквания на национално ниво, както и с изискванията на европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.

Приложение: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ