Информационен бюлетин

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

38

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:   1. За военни формирования от състава на  СКС в Горна Малина 40 войнишки…

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 28.04.2021 г.

124

П О К А Н А   На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии…

СЪОБЩЕНИЕ ПО §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

90

На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ и § 4 от ДР на ЗУТ, Община Харманли съобщава на заинтересуванато лице Недялка Генева Манчева с постоянен адрес: бул. „Гоце Делчев“ №1, вх. Б, ет., ап. 32, р-н Триадица, гр. София и настоящ адрес:…

"НИЕ И НАШЕТО УТРЕ" - 2021 г.

168

Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти по младежки дейности. Финансирането се осигурява от бюджета на Община Харманли, съгласно Правилник за финансиране на проекти по младежки…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

90

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:   1. За военни формирования от Сухопътните войски 195 (сто деветдесет…

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на спортните клубове, получили финансиране през 2020 година

109

На основание чл.15 от сключените между Община Харманли и съответния клуб договори, в срок до 15 април 2021 година е необходимо всеки от клубовете, получил субсидия през 2020 година да представи: Отчет за приходите и разходите…

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 31.03.2021 г.

216

П О К А Н А   На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии…

СЪОБЩЕНИЕ

163

Във връзка с изтичане срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия, Ви уведомяваме,…