Декларации по ЗПУКИ

Декларации  по чл. 3, т. 8  и т. 9 от ЗПУКИ /Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/