Асистентската подкрепа

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която е разкрита съгласно Заповед № РД 010058 от 06.01.2021г. на изпълнителния директор на АСП. Тя функционира като държавно делегирана дейност с капацитет на услугата  67 потребители и 22 лични асистенти.

Асистентска подкрепа  се предоставя на лица с настоящ адрес на територията на община Харманли от следните групи:

 1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Социалната услуга „Асистентската подкрепа“ е организирана  по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове дейности за подкрепа в домашна среда с максимална дневна продължителност до 4 /четири/ часа на ден за един потребител. Социалната услуга   се предоставят по график в дома на потребителя с цел  задоволяване на ежедневните му потребности.

Подкрепата се осъществява от личен асистент и включва помощ при:

1. самообслужване;

2. движение и придвижване;

3. промяна и поддържане на позицията на тялото;

4. изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

5. комуникация.

Основната цел на дейността е предоставяне на качествени, почасови услуги в домашна среда, съответстваща на индивидуалните потребности на потребителите. Всички услуги, които се предоставят в домашна среда имат за цел да повишат качеството на живот на потребителите, както и превенция на риска от институционализация.

Насочването от общината за ползване на социалната услуга, се извършва по желание на лицето, което то може да заяви устно - на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път.

Включването в социалната услуга се извършва по реда на подаване на предварителната оценка на потребностите в услугата.

Услугата се предоставя на територията на община Харманли с адрес : гр. Харманли, пл. „Възраждане“ №1,  тел.  0373/ 8 27 27; факс: 0373/ 8 25 25; e-mail: obshtina@harmanli.bg;   www.harmanli.bg

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА

Заявление-декларация /по образец/;

 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ НА УСЛУГАТА

 • Заявление за започване на работа
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо);
 • Декларации  – по образец;