ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с прилагане на Общия регламент за защита на данните (GDPR) – Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., в сила от 25.05.2018 г. и изпълнение на чл. 37, т. 7 от същия регламент е определено длъжностно лице за защита на личните данни със Заповед № 485 / 2018 г. на Кмета на Община Харманли:

1. Станка Тенева Димитрова –сл. телефон 037382015 вътр.164