Заповед № РД-939/20.10.2022 г. за определяне границите на районите, видът на предлаганите услуги, по събиране, извозване на битови отпадъци и обезвреждането им на Регионално депо за неопасни отпадъци град Харманли за 2023 г.