Заповед РД-654 от 25.06.2021 г. на Кмета на Община Харманли относно утвърждаване на "Вътрешни правила за условията, реда и критерии за финансово подпомагане на спортните клубове" за 2021 г.