ЗАПОВЕД № РД-1828/01.11.2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ, ПО СЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ГРАД ХАРМАНЛИ ЗА 2020 Г.