Заповед РД - 1494/21.12.2023 г. на Кмета на Община Харманли за предоставяне за ползване на правоимащите лица, части от имоти с начин на трайно ползване /НТП/- полски пътища