Заповед № РД-1378/23.08.2021 г. за определяне границите на районите, видът на предлаганите услуги, по събиране, извозване на битовите отпадъци и обезвреждането им на Регионално депо за неопасни отпадъци град Харманли за 2022 г.