Заповед № РД-1061/25.10.2018 г. за определяне границите на районите, видът на предлаганите услуги, по събиране, извозване на битовите отпадъци и обезвреждането им на Регионално депо за неопасни отпадъци град Харманли за 2019 г.