ЗАПОВЕД № РД-1029/12.10.2023 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ, ПО СЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ГРАД ХАРМАНЛИ ЗА 2024 Г.