Заповед за предоставяне за ползване на правоимащите лица части от имоти с начин на трайно ползване /НТП/- полски пътища