Заповед № 2451/27.10.2016 г. за определяне границите на районите, видът на предлаганите услуги, по събиране, извозване на битовите отпадъци и обезвреждането им на Регионално депо за неопасни отпадъци град Харманли за 2017 г.