Заповеди на кмета

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

615

З А П О В Е Д №РД- 1217 Харманли, 04.12.2018г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение №591/28.11.2018г., на Общински съвет – Харманли.   НАРЕЖДАМ:   Съгласно чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и одобрените споразумения…