Вътрешни правила

Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат в Община Харманли

99

Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните системи на община Харманли

131

Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер в община Харманли

117

Вътрешни правила за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Харманли

14