Услуги предоставяни от отдел Икономика и общинска собственост

Заявления и искания предоставяни от отдел Икономика и общинска собственост в Община Харманли

2576

1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите…