Исторически музейВъв връзка с  опазването и популяризирането на културно-историческо наследство на Община Харманли през 1964г.  в Министерство на културата е регистрирана музейна сбирка към Народно читалище "Дружба". Обособяват се и фондовете, характерни за този период-"Археология", " Етнография", "Революционно движение и социалистическо строителство". За сбирката отговаря Златан Петров, който заема длъжността уредник.  Той е инициатор за осъществяването на много начинания в областта на музейното дело в града.  Наред с усилията му за организиране и функциониране на сбирката, а също и събирателната дейност,  вниманието му е насочено към опазване и на недвижимите паметници на културата, намиращи се на територията на Общината.  Неразделна част от грижите, които той полага във връзка с недвижимите паметници на културата са и теренните обхождания, осъществени от него, резултат от които е натрупването на немалък обем информация относно съществуващите на територията на Харманлийски район археологически обекти. 

Следващ етап от съществуването на музея е под ръководството на един компетентен, инициативен и активно ангажиран с работата си уредник - Росен Стефанов. За съжаление обаче преждевременната му смърт през 1999г. прекъсва плодотворната му дейност.

Междувременно се поражда идеята съществуващата вече музейна сбирка да бъде преобразувана в Исторически музей. Първа стъпка в тази посока е докладната записка от 1995г. , изпратена от тогавашния кмет на Община Харманли, инж. Гено Генев до Министерство на Културата с искане да бъде даден статут на музей на музейната сбирка в Община Харманли. В нея са посочени следните мотиви за едно подобно искане:"Липсата на музей, имащ право да извършва редовни проучвания" и съвместно с оторизираните за това институции да констатира посегателствата върху паметниците на културата. На второ място е изтъкната необходимостта от по-пълноценно обхващане на Харманлийския район от към активна проучвателска и научно - изследователска дейност.

 В крайна сметка усилията на всички заинтересовани страни се увенчават с успех.  През 2000 година с решение на Общински съвет № 327/27. 10. 2000г. , Протокол № 15 музейната сбирка е преобразувана в Исторически му зей.  

 Към настоящия момент музеят, намиращ се в сградата на бившата Поща-масивна двуетажна сграда, обявена за паметник на културата от местно значение-е юридическо лице на бюджетна издръжка на Община Харманли и има три отдела-"Археология",  "Етнография", "Нова и най-нова история". Разполага със значителна експозиционна площ.  Отделно от залите за експониране има и обособени фондохранилища. Разполага също със зала за временни гостуващи изложби.

През последните години голямо внимание се отделя на събирателната дейност на музея.  Комплектуването на фондовете с новопостъпващи експонати става по различни начини- чрез доброволни дарения от граждани, предавани от органите на реда и други институции, а напоследък и в резултат на активни археологически проучвания, провеждащи се на територията на общината/например разкопките при Шиханов бряг, осъществявани от Исторически музей-Нова Загора,  разкопките при Кастра Рубра, село Изворово, извършвани от представители на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий" и др. /.  Благодарение на всички тези усилия основния фонд нараства в края на 2006 г.  до 7885 броя единици. От тях само за изтеклата 2006 година новопостъпилите експонати са 72 броя като от тях 34 са придобити чрез дарения, а останалите са предадени след археологическите разкопки.  През тази календарна година цифрата е значително по-голяма.  По- интересни експонати съхраняващи се в нашия музей , съответно по отдели са:

  1. В отдел "Археология"- част от антична колесница,  представляваща глава на пантера/същата е изобразена и на печата на музея/;капител с древногръцки надпис/открит в района на с. Поляново и иззет от иманяр/;плоча на тракийски Херос и оброчни плочки отново с изображения на тракийския конник; модел на антично колело, открито при разкопките на обект "Шиханов бряг" край Харманли; колективна находка на железни оръдия на труда от времето на римското управление; колективна нумизматична находка от крепостта Castra Rubra, съдържаща златни монети от времето на император Тиберий Маврикий /582-602/ и Ираклий /610-641/ още много други. 
    Временната експозиция е обновена с експонати от разкопките край Castra Rubra, село Изворово и др. 
  2. В отдел "Етнография"- традиционни женски носии/сукмани,  престилки,  забрадки/ и украси, а също мъжки облекла от района на Харманли; диканя;железни кантари ; предмети от бита от началото на XX в.  /ютии, чадър,  наргиле,  фотоси, газени лампи, стенни часовници/;експонати,  отразяващи поминъка на населението/сечива, използвани в различни занаяти-чекрък, вретено, ножици за стригане на овцете, дамги, пчелен кошер/ и още ред други
  3. В отдел "Нова и най-нова история"- колекция от хладно и огнестрелно оръжие от следосвобожденския период на Харманли;ключ от Кервансарая;датния печат на Баронхиршовата железница;масонски печат;архивът на Атанас Николов/дългогодишен художествен ръководител на Ансамбъл "Хорищенци"/ ;материали от учебното дело в града; ордени и медали от периода на Първата и Втората световна войни, а също и от тоталитарния период;многобройни оригинални фотоси,  документиращи различни събития от миналото на града и още доста други.

Както бе споменато музеят разполага със значителна експозиционна площ /около 350 кв. м. / и достатъчен брой витрини.  В залите на отдел "Археология" е в наличност временна експозиция с наименование "Археологически паметници на културата от община Харманли", която наскоро бе обновена.  Тя обхваща почти всички основни периоди,  познати на археологическата наука. Чрез подбрани паметници са демонстрирани неолита,  халколита,  бронзовата,  желязната епоха, Античността и Средновековието. Постъпилите напоследък след археологически разкопки при "Шиханов бряг" и крепостта "Саstra Rubra" нови експонати ще разнообразят съществуващата вече изложба.  Бе обновена и експозицията в отдел "Етнография". Тя е под надслов "Традиции, бит, култура в община Харманли". В 19 витрини е показано ежедневието и празниците на местното население. Изложени са носии, предмети от бита, стопански инвентар. Не е пропуснат и градът от края на XIX и началото на XX век.

Следвайки логиката на представяне на тази важна за музея дейност достигаме и до извършеното в отдел "Нова и най-нова история", а то не е никак малко. Доста труд отне на пециалистите от музея да подготвят изложбата "Харманли от Освобождението до наши дни", където чрез достатъчен брой оръжия, ордени, медали, архиви, огромно количество снимков материал е представена накратко историята на Харманли,  започваща от Освобождението и завършваща с началото на демократичните промени. Интерес за посетителя представляват материалите, свързани с учебното дело в града;фотоси и документи, визиращи цяла една отминала епоха от съществуването на града;участието на харманлиици в двете световни войни;препитанието на местното население между войните и още ред други.  Следва да се отбележи и изключително компетентната помощ на специалистите от Регионален исторически музей- гр. Хасково при организирането на горепосочените изложби, без която трудно бихме се справили.

Напредък бележи и културно-общественатадейност на музея.  Непрекъснато се увеличава броя на организираните по различни поводи изложби-отбелязване на важни събития от местната и националната история;във връзка с културни мероприятия, отбелязвани в региона и др. Тук е мястото да бъде отбелязано началото на една добра традиция-ежегодното честване на празника на града 2 май, а също и на Съединението.  Разбира се не се пропускат и други исторически годишнини — Националния празник 3 март, Денят на независимостта 22 септември и още ред други.  

Част,  и то немаловажна, от цялостната дейност на музея е участието му в проекти по различни международни програми с Гърция и Турция. Именно този наш подход към експозиционната и културно-обществената дейност рязко повиши посещаемостта и превърна музея в институция, без чието участие не е възможно провеждането на повечето от културните мероприятия в общината.

Телефон за връзка: 0373 87992
Работно време: понделник - петък от 08:00 до 17:00 /обедна почивка 12:00-13:00/