Проект : „Целево подпомагане с топъл обяд в община Харманли“

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ“ – 2020 г.

 

Проект : „Целево подпомагане с топъл обяд в община Харманли“

Договор за безвъзмездна помощ: №ФС01-0432 от 16.04.2020 г.

Срок за изпълнение: 19.06.2020 г.

Стойност: 16 269,00 лв.

/удължен с Допълнително споразумение: №ФС01-0788 със срок до 24.07.2020 г./

Стойност: 28 594,00 лв.

/удължен с Допълнително споразумение: №ФС01-1001, със срок до 31.08.2020г./

Стойност: 41 412,00 лв.

/удължен с Допълнително споразумение: №ФС01-1124, със срок до 31.10.2020г./

Стойност: 62 118,00 лв.

Програмата се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

Цел: Основната цел на проекта е да намали броя на живеещите в бедност, с продължителна социална изолация, които не могат да осигурят прехраната си, като бъдат подпомогнати с приготвянето и доставянето на храна по домовете им, в съответствие с установените изисквания и предприетите противоепидемични мерки, в условията на обявената извънредна ситуация произтичаща от необходимостта от ограничаване на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си. 

Общ брой на потребителите: 170 уязвими граждани.

Целевите групи:

 • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
 • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната.
 • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си, своите ежедневни потребности от храна.