ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“ № BG05FMOP001-5.001-0073-C05

 ИНФОРМАЦИЯ

за

Напредък по изпълнението на проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“ № BG05FMOP001-5.001-0073-C01

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-5.001-0073-C01

Проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“

Срок за изпълнение: 01.01.2021 г. – 27.04.2021 г.

Стойност: 48 114,00 лв.

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-5.001-0073-C02

Проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“

Срок за изпълнение: 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

/удължен с Допълнително споразумение № 1 от 31.03.2021г./

Стойност: 100 484,00 лв.

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-5.001-0073-C03

Проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“

Срок за изпълнение: 01.01.2021 г. – 10.12.2021 г.

/удължен с Допълнително споразумение № 2 от 30.09.2021г./

Стойност: 140 489,91 лв.

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-5.001-0073-C04

Проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“

Срок за изпълнение: 01.01.2021 г. – 30.06.2022 г.

/удължен с Допълнително споразумение № 3 от 10.12.2021г./

Стойност: 220 085,91 лв.

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-5.001-0073-C05

Проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“

Срок за изпълнение: 01.01.2021 г. – 30.06.2022 г.

/удължен с Допълнително споразумение № 4 от 18.02.2022г./

Стойност: 223 144,46 лв.

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-5.001-0073-C06

Проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“

Срок за изпълнение: 01.01.2021 г. – 09.09.2022 г.

/удължен с Допълнително споразумение № 5 от 27.06.2022г./

Стойност: 255 044,46 лв.

 

 

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020   в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

Цел: В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд е в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-бедните и уязвими хора да продължат да имат храна, от една страна и от друга да могат да я получат до дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това. Целта на проектното предложение е приготвяне и предоставяне на топъл обяд до дома на най-нуждаещите се граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Допустими целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Ежедневно в работните дни 200 потребители получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

Лицата, които по различни причини отпадат от проекта се заменят с кандидат-потребители от резервен списък, одобрен от Комисията за подбор.

От датата на стартиране на проекта до 30.06.2022г. са подадени общо 379 броя заявления. От тях с 303 потребители общо с натрупване, са сключени договори и са получили топъл обяд. В резерв 20 кандидат-потребители очакват включване в проекта, 49 са отпаднали, поради не попадане в обхвата на целевите групи.

Всяко лице, което желае да кандидатства за ползване на услугата, подава заявление-декларация до Община Харманли. На база на подадените заявления се изготвя списък на всички кандидат-потребители, който се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Харманли, с цел потвърждаване на принадлежността на кандидатите към целевите групи по проекта.

От началото на проекта, екип от служители на община Харманли, ежемесечно предоставя и съпътстваща подкрепа на потребителите, като се предоставят следните съпътстващи мерки: информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, както и ползването на административни общински услуги. Изготвени и предоставени са брошури, диплянки, информиращи потребителите за здравословно и балансирано хранене и са организирани индивидуални консултации на тази тематика. При необходимост се осъществяват и други форми на подкрепа като съдействие и индивидуално консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.